Polityka Prywatności

1.    PODMIOT ODPOWIEDZIALNY ZA PRZETWARZANIE DANYCH
Zgodnie z art. 4 ust 7 oraz art. 26 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) podmiotami odpowiedzialnymi za przetwarzanie danych osobowych (współadministratorami) są wspólnicy spółki cywilnej Forstaff S.C., ul. Praska 5/7 93-181 Łódź, NIP: 7292730593, REGON: 383378888
2.    DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH 
Ze Współadministratorami danych w firmie forsaff s.c.  można skontaktować się za pośrednictwem poczty elektronicznej biuro@forstaff.pl.

3.    RODZAJ ZBIERANYCH DANYCH
Wspólnicy spółki forstaff zbierają i wykorzystują informacje im przekazane oraz zebrane automatycznie.
3.1.    W przypadku umieszczenia ogłoszenia/ Oferty w serwisie forstaff dotyczącej usług turystycznych, Użytkownik będący osobą fizyczną  zostanie proszony o podanie danych osobowych w postaci: (co najmniej) swojego imienia, nazwiska i adresu e-mail.  
3.2.     Dane zbierane automatycznie
Jeśli Użytkownik korzysta z witryny forstaff w ten sposób, że jedynie ją przegląda, nie rejestruje się w serwisie, to witryna forstaff zbiera jedynie dane osobowe Użytkownika, które przesyłane są automatycznie. 
Dane zbierane automatycznie to adres IP, data i godzina korzystania z witryny forstaff, rodzaj urządzenia, oprogramowanie i przeglądarka internetowa, jak również informacje dotyczące systemu operacyjnego komputera, wersje aplikacji i ustawienia języka. Zbierane są także informacje na temat kliknięć Użytkownika oraz tego, jakie strony zostały wyświetlone. 

4.    CELE ZBIERANIA DANYCH OSOBOWYCH 
Dane zebrane zgodnie z pkt. 3 polityki prywatności mogą być wykorzystane w celu:
4.1.    wykonania umowy, której stroną jest Użytkownik(na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO), tj.  
a)    umieszczenia w serwisie forstaff Oferty Użytkownika,
b)    Obsługi Użytkownika, w tym m.in. odpowiadanie na pytania dotyczące obsługi Użytkownika,
4.2.    prowadzenia działań marketingowych (na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO), w tym. m.in. przesyłanie aktualnych ofert na wskazany adres email – po uzyskaniu odrębnej, dobrowolnej zgody na prowadzenie działań marketingowych.

5.    OKRES PRZETWARZANIA ZEBRANYCH DANYCH
5.1.    Dane zebrane w celu 4.1 przetwarzane są do czasu wygaśnięcia umowy łączącej Użytkownika oraz Współadministratorów, nie dłużej jednak niż okres przedawnienia w przypadku dochodzenia ewentualnych roszczeń wynikających z umowy,
5.2.    Dane zebrane w celu 4.2. przetwarzane są do czasu wycofania dobrowolnej zgody udzielonej przez Użytkownika. 

6.    WYMÓG PODANIA DANYCH OSOBOWYCH
Podanie danych osobowych w celu określonym w pkt. 4.1 Polityki prywatności przez Użytkownika jest dobrowolne ale jest warunkiem zawarcia umowy. W przypadku odmowy podania danych umowa nie będzie mogła zostać zawarta/ wykonana.

7.    UPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA
7.1.    Użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do swoich danych osobowych, prawo do żądania poprawienia, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania tych danych, prawo do przenoszenia danych,
7.2.    Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu danych, bez podania przyczyny sprzeciwu, 
7.3.    Użytkownik w dowolnym momencie ma prawo cofnąć udzieloną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, co pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem, 
7.4.    Użytkownikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy prawa.

8.    PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKA DO INNYCH PODMIOTÓW LUB SERWISÓW
8.1.    Dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną będą przetwarzane w zakresie niezbędnym do wykonania umowy przez podmioty przetwarzające dane osobowe na zlecenia Współadministratorów, tj. m.in. przez dostawców usług IT. Dostawcy usług IT przetwarzają dane osobowe Użytkownika będącego osobą fizyczną na podstawie pisemnego polecenia Współadministratorów.
8.2.    Dane osobowe Użytkownika mogą być także przekazywane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie odrębnych przepisów prawa. 

9.    PLIKI COOKIE – ZNACZENIE I SPOSÓB WYKORZYSTANIA
9.1.    Na podstawie art. 173 Ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne, Serwis Forstaff  korzysta z plików „Cookies” stanowiących dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika. 
9.2.    Pliki Cookies wykorzystywane są w celu usprawnienia działania Serwisu, ułatwienia Użytkownikowi korzystania z Serwisu w trakcie jego przeglądania, dostosowania działania witryny do potrzeb Użytkownika. 
9.3.    W plikach Cookies nie są przechowywane dane zewnętrzne.
9.4.    Pliki Cookies nie mają szkodliwego wpływu na urządzenie końcowe Użytkownika. 
9.5.    W ramach Serwisu wykorzystywane są następujące rodzaje plików Cookies:
a)    „sesyjne” - przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia przeglądarki internetowej;
b)    „stałe” - przechowywane w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików Cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika;
c)    „wydajnościowe” - umożliwiają zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisu;
d)    „niezbędne” - umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisu;
e)    „funkcjonalne” - umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i personalizację interfejsu Użytkownika;
f)    „własne” - zamieszczane przez Serwis;
g)    „zewnętrzne” - pochodzące z witryny zewnętrznej niż Serwis;
9.6.    Informacje w żaden sposób nie są łączone z danymi osobowymi Użytkownika Serwisu i nie są wykorzystywane do określenia tożsamości Użytkownika. Zakres informacji zbieranych automatycznie zależy od ustawień przeglądarki internetowej Użytkownika.
9.7.    Użytkownik może dokonać konfiguracji swojej przeglądarki w ten sposób, żeby ograniczyć lub zablokować pliki Cookies. W tym wypadku, Serwis może nie działać prawidłowo lub mogą nie być dostępne wszystkie jego funkcjonalności.  

10.    URZĄDZENIA MOBILNE
Serwis forstaff może być uruchomiony za pośrednictwem urządzenia mobilnego. Podczas używania serwisu frostaff za pośrednictwem urządzenia mobilnego, zbierane są dane osobowe zgodnie z pkt 3 niniejszej Polityki. Oprócz tego pobierane są dane odnośnie lokalizacji Użytkownika.

11.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE 
11.1.    Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany niniejszej Polityki bezpieczeństwa. 
11.2.    Jeśli Użytkownik nie akceptuje postanowień niniejszej Polityki Prywatności, nie może korzystać z usług oferowanych przez Serwis forstaff.