Regulamin

1.    Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego forstaff, a w tym : ogólne zasady funkcjonowania serwisu, prawa i obowiązki Użytkowników, odpowiedzialność Użytkowników oraz Administratorów.
2.    Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratorów na rzecz użytkowników usług polegających na zapewnieniu technicznej platformy umożliwiającej Użytkownikom publikowanie Ofert wynajmu Lokali.

II DEFINICJE

1.    Administratorzy lub Administrator – wspólnicy spółki cywilnej Forstaff s.c., ul. Praska 5/7 93-181 Łódź, NIP: 7292730593, REGON: 383378888, biuro@forstaff.pl
2.    Serwis -  internetowy serwis działający w domenie forstaff.pl, prowadzony przez Administratorów,
3.    Regulamin – niniejszy regulamin Serwisu,
4.    Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która dokonała rejestracji w forstaff na zasadach określonych w Regulaminie i składa propozycję wynajęcia Lokalu lub korzysta z usług oferowanych przez serwis forstaff, 
5.    Gość – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej ale mogąca we własnym imieniu nabywać prawa i zaciągać zobowiązania, która korzysta z usług oferowanych przez Użytkowników serwisu forstaff lub odwiedza serwis forstaff, 
6.    Oferta – informacja handlowa stanowiąca propozycję wynajmu lokalu złożona przez Użytkownika, niebędąca ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, 
7.    Rezerwacja – umowa zawarta między Gościem a Użytkownikiem zgodnie z przedstawioną przez Użytkownika Ofertą, 
8.    Lokal – pomieszczenie do wynajęcia w celach noclegowych, będące przedmiotem Oferty Użytkownika, 
9.    Konto – zbiór zasobów i uprawnień indywidualnych Użytkownika w ramach serwisu forstaff, 
10.    Rejestracja – wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracyjnego, 
11.    Abonament – kwota pieniężna uiszczona przez Użytkownika na rzecz Współadministratorów stanowiąca zapłatę za usługę opublikowania Oferty. 

III OGÓLE ZASADY FUNKCJONOWANIA SERWISU

1.    Warunkiem technicznym korzystania z Serwisu forstaff jest posiadanie przez Użytkownika terminala końcowego wyposażonego w dostęp do Internetu oraz przeglądarkę stron internetowych. 
2.    Oferty publikowane za pośrednictwem Serwisu muszą być zgodne z powszechnie obowiązującym prawem polskim. 
3.    Oferty publikowane w Serwisie nie mogą zawierać treści powszechnie uważanych za wulgarne lub obelżywe, naruszających interesy lub dobre imię Serwisu lub Współadministratorów, ciągu przypadkowych znaków zamiast tekstu.  
4.    Oferta może zawierać do 5 fotografii Lokalu, 
5.    W przypadku zamieszczania przez Użytkownika informacji w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu, Serwis ma prawo do usunięcia Oferty lub nakazania Użytkownikowi zmiany jej treści w terminie 3 – dni  pod rygorem usunięcia Oferty.
6.    Elementy grafiki, znaki towarowe, layout, fotografie oraz inne informacje wykorzystywane w Serwisie forstaff są wyłączną własnością Współadministratorów i podlegają ochronie przez prawo autorskie, prawo własności przemysłowej oraz inne odrębne przepisy prawa.
7.    Użytkownik oświadcza, że przysługują mu prawa autorskie do treści publikowanych w Ofercie, tj. m.in. fotografii oraz udziela Serwisowi forstaff zgody na wykorzystywanie ich nieodpłatnie w ramach reklamy i w Internecie. 

IV REJESTRACJA W SERWISIE, KONTO, USŁUGA

1.    By Serwis forstaff opublikował Ofertę Użytkownika, Użytkownik musi dokonać Rejestracji, aktywacji konta oraz opłacić Abonament (?)., 
2.    Warunkiem Rejestracji może być przekazanie Serwisowi forstaff następujących dokumentów:
a)    w przypadku osoby fizycznej lub osoby fizycznej prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą – dowód osobisty lub wydruk z CEIDG potwierdzający fakt prowadzenia działalności gospodarczej, 
b)    osoba prawna – wydruk z KRS.
3.    Warunkiem Rejestracji może być przekazanie Serwisowi forstaff kopii dokumentów potwierdzających tytuł prawny Użytkownika do Lokalu, jeśli z dokumentów skonkretyzowanych w pkt. 2a oraz 2b Regulaminu nie wynika tytuł prawny.
4.    Rejestracja jest bezpłatna i dobrowolna. 
5.    Z chwilą Rejestracji przez Użytkownika Abonamentu między Współadministratorami a Użytkownikiem zostaje zawarta umowa o świadczenie usług w ramach Serwisu. 
6.    Informacje o cenie Abonamentu oraz czasu na jaki został wykupiony znajdują się na stronie forstaff.pl/cennik
7.    Umowa jest bezterminowa, jednakże każda ze stron może ją rozwiązać z zachowaniem okresu 30 - dniowego/ miesięcznego wypowiedzenia. 
8.    Jeśli Użytkownik nie loguje się na swoje konto przez 180 dni, Serwis forstaff uprawniony jest do usunięcia jego konta bez uprzedzenia.

V POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

Reklamacje dotyczące funkcjonalności technicznej Serwisu powinny być zgłoszone emailem na adres biuro@forstaff.pl Reklamacje zostaną rozpoznane w ciągu 14 – dni od wpływu reklamacji.

VI  ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1.    Serwis oraz Administratorzy nie są stronami umów zawieranych przez Operatora z Użytkownikami. 
2.    Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zobowiązania wynikające z umów zawartych między Użytkownikami a Gośćmi, w tym za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy. 
3.    Administratorzy nie ponoszą odpowiedzialności za treści publikowane w Serwisie przez Użytkowników, a w szczególności za prawdziwość i rzetelność umieszczonych w Ofercie informacji oraz autentyczność opublikowanych fotografii, 
4.    Serwis ponosi odpowiedzialność za funkcjonowanie systemu rezerwacji od strony technicznej. 
5.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za realizację Rezerwacji zgodnie z ustalonymi warunkami .
6.    Użytkownik ponosi odpowiedzialność za jakość usług oraz prawdziwość informacji przedstawionych przez niego w Ofercie.

VII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.    Administratorzy zastrzegają sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmieniony Regulamin obowiązuje od 1 maja 2019 po opublikowaniu go w Serwisie.
2.    Administratorzy poinformują Użytkowników o zmianie regulaminu z 30-o – dniowym wyprzedzeniem. 
3.    W przypadku braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik obowiązany jest poinformować Administratorów o tym fakcie, w terminie 7 dni od opublikowania zmienionego Regulaminu.
4.    Oświadczenie o braku akceptacji zmian Regulaminu będzie skutkować likwidacją Konta Użytkownika w Serwisie. 
5.    Ewentualne spory między Administratorami oraz Użytkownikami Serwisu forstaff będzie rozstrzygał sąd właściwy dla siedziby spółki cywilnej Forstaff s.c. . 
6.    Wszelkie pytania odnośnie regulaminu należy kierować do biuro@forstaff.pl
7.    Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 maja 2019